Hvězda – Domov seniorů a Nestátní zdravotnické zařízení

Domov seniorů je rezidenční zařízení, které poskytuje všem svým klientům nepřetržitě 365 dnů v roce sociální služby, zdravotní a ošetřovatelskou péči (dálen jen sociální služby a péče), ostatní a doplňkové služby.

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, musí působit na klienty aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Sociální služby a péče jsou poskytovány v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Kontaktní osoba:  MSc. Magdaléna Scholzová, MBA, ředitelka

Používané produkty:

ESSEMPO